Concurs de Cosplay

Irasshai Cosplay Contest 4

ICC4 capçalera web-01

CATALA / CASTELLANO

Com cada any, l’activitat més esperada de l’Irasshai Cosplay Contest és el concurs de Cosplay per a joves i adults!

S’hi podran apuntar per participar cosplayers a partir de 13 anys. El concurs es farà a les 17:30, just després del MiniCosplay.

La dotació del premi són 150€ per a l’equip guanyador en la categoria de grup i 100€ per al guanyador de la categoria individual.

Les inscripcions s’obriran el proper 24 de maig a les 20:00.

INSCRIU-TE!

BASES:

– El concurs estarà dividit en dues categories:

  1. Individual
  2. Grups (2 o més)

– Concurs per a participants a partir de 13 anys.

Excepcionalment podran pujar a actuar participants entre 12 y 7 anys en cas que formin grup amb un adult (a partir de 13 anys) o més. El nombre de nens no podrà superar al d’adults i aquests hauran de tenir un paper propi en l’actuació més enllà de posar. Aquestes actuacions entraran en la categoria de grups encara que nomes hi hagi un adult i un infantil.

– Els participants podran anar disfressats de personatges de manga, anime, videojocs, d’integrants de grups de música asiàtica o qualsevol personatge de ficció que tingui referencia gràfica. Les modes urbanes o disfresses genèriques (lolita, visual, gal, decora, neko…) no seran considerats cosplay a efectes generals, tampoc estaran permesos els cosplays de personatges inventats.

– Els vestits, així com els seus accessoris i complements, han d’estar confeccionats i fabricats artesanalment, o ben comprats i modificats de manera visible. Aquells cosplayers que participin incomplint aquesta norma no podran aspirar al premi, quedant la seva actuació com a espectacle no avaluable per si mateix.

– Cada actuació tindrà una durada màxima de tres minuts en la categoria individual i quatre minuts en la categoria grupal. En aquests, els que els participants lluiran el seu cosplay davant del jurat. L’actuació podrà estar acompanyada de música que els participants hauran de lliurar a l’estand de l’organització com a màxim mitja hora abans de l’inici del concurs. L’entrega es farà en un pen drive o CD. Es trobaran a la disposició dels participants dos micròfons.

– Les actuacions hauran de ser originals, creades pels propis cosplayers. Les actuacions premiades en altres concursos, així com els cosplays que ja hagin estat premiats no podran optar a premi.

– Una vegada acabada l’actuació, els participants baixaran de l’escenari i s’acostaran al jurat, aquest valorarà la qualitat i l’acabat dels vestits, armes i de més complements.

– Durant l’actuació estarà prohibit l’ús d’elements perillosos per la integritat física de les persones com petards i qualsevol projectil o element de foc, així com qualsevol material que pugi embrutar l’escenari, com canons de confeti, esprais d’espuma, etc…

– Segons el Reial decret 137/1993 sobre el Reglament d’Armes, queda terminantment prohibit que els participants en el concurs de cosplay utilitzin en la seva actuació armes de foc o de metall, així com altres objectes contundents o imitacions que per les seves característiques puguin induir a confusió sobre la seva autèntica naturalesa. Només es permetran imitacions d’armes en plàstic, cartró i altres materials que no revesteixin perillositat ni per als concursants ni per al públic assistent.

– De cada categoria es premiarà la millor combinació de cosplay i actuació, es donarà una importància del 50% al vestit i el 50% a l’actuació. En la tria es tindran en compte els següents punts:
· Fidelitat al personatge
· Acabat del vestit
· Tria adequada de les teles i complements (perruques, armes, maquillatge…)
· Originalitat en l’actuació i el cosplay.

– La dotació del premi són 250€ metàl·lic que es dividiran de la següent manera, per a la categoria individual 100€ i per a la grupal 150€

– La inscripció estarà limitada a 30 actuacions en total, 20 participants/grups es podran inscriure per Internet, els 10 que resten a l’estand de l’organització a partir de les 16:00 i fins una hora abans de l’inici del concurs. 10 participants més es podran inscriure com a reserva i entraran en cas de que fallin alguns dels participants inscrits anteriorment.  Els participants inscrits per Internet hauran de confirmar la seva assistència a l’estand d’informació, tindran temps fins a una hora abans del concurs.

– A l’hora d’inscriure’s els participants facilitaran les següents dades a l’organització:
· Nom i pseudònim.
· Edat (en cas de que sigui un grup la de tots els participants)
· Personatge del que faran cosplay (en cas de que sigui un grup el personatge de cada un dels participants)
· Sèrie (videojoc, grup de musica…) a la que pertany (en cas de que sigui un grup la sèrie de cada un dels participants)
· Direcció e-mail.
· Autorització de la cessió gratuïta de drets d’imatge.

– L’organització es reserva el dret a adoptar qualsevol iniciativa que, sense estar regulada per aquestes bases, contribueixi a un major èxit del concurs, a modificar aquestes bases, a suspendre el concurs, a declarar desert qualsevol dels premis i a prendre les mesures necessàries per al bon desenvolupament de l’esdeveniment sense que es pugui formular cap reclamació.

– La participació al concurs suposa una renúncia expressa a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’Associació Juvenil Irasshai com a organitzadora del concurs dins del Irasshai Cosplay Contest i la total acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la seva interpretació serà resolt per l’organització a través de l’e-mail: irasshai.reus@gmail.com o per xat de Facebook amb Associacio.Irasshai.

Tornar a Irasshai Cosplay Contest 4

 

CASTELLANO

Como cada año, la actividad más esperada del Irasshai Cosplay Contest es el concurso de Cosplay para jóvenes y adultos!

Como en el resto de ediciones del Irasshai Cosplay Contest no podía faltar su elemento principal: el Concurso de Cosplay!!!

Se podrán apuntar para participar cosplayers a partir de 13 años. El concurso tendrá lugar a las 17:30, justo después del MiniCosplay.

La dotación del premio son 150 € para el equipo ganador en la categora grupal y 100 € para el ganador de la categoría individual.

Las inscripciones se abrirán el próximo 24 de mayo a las 20:00.

INSCRÍBETE!

BASES:

– El concurso estará dividido en dos categorías:

  1. Individual
  2. Grupos (2 o más)

– Concurso para participantes a partir de 13 años.

Excepcionalmente podrán subir a actuar participantes entre 12 y 7 años en caso que formen grupo con un adulto (a partir de 13 años) o más. El numero de niños no podrá superar al de adultos y estos deberán tener un papel propio en la actuación más allá de posar. Estas actuaciones entrarán en la categoría grupal aunque solo haya un adulto y un infantil.

– Los participantes podrán ir disfrazados de personajes de manga, anime, videojuegos o integrantes de grupos de música asiática o cualquier personaje de ficción que tenga referencia gráfica. Las modas urbanas o disfraces genericos (lolita, visual, gal, decora, neko…) no se consideraran cosplay a efectos generales, tampoco estarán permitidos los cosplays de personajes inventados.

– Los trajes así como sus accesorios y complementos, tienen que estar confeccionados y fabricados artesanalmente, o bien comprados y modificados de manera visible. Aquellos cosplayers que participen incumpliendo esta norma no podrán aspirar al premio, quedando su actuación como espectáculo no evaluable por sí mismo.

– Cada actuación tendrá una duración máxima de tres minutosen la categoría individual y cuatro minutos en la categoría grupal. En estos, los que los participantes lucirán su cosplay ante el jurado. La actuación podrá ir acompañada de música que los participantes deberán entregar en el stand de la organización, como máximo media hora antes del inicio del concurso. La entrega se hará en pendrive o CD. Se encontraran a la disposición de los participantes dos micrófonos.

Las actuaciones tendrán que ser originales, creadas por los propios cosplayers. Las actuaciones premiadas en otros concursos, así como los cosplays que ya hayan sido premiados no podrán optar a premio.

– Una vez acabada la actuación, los participantes bajaran del escenario y se acercaran al jurado, este valorará la calidad y el acabado de los trajes, armas y de más complementos.

– Durante la actuación estará prohibido el uso de elementos peligrosos para la integridad física de las personas cómo petardos y cualquier proyectil o elemento de fuego, así como cualquier material que pueda ensuciar el escenario, por ejemplo cañones de confeti, espráis de espuma, etc…

– Según el Real Decreto 137/1993 sobre el Reglamento de Armas, queda terminantemente prohibido que los participantes en el concurso de cosplay utilicen en su actuación armas de fuego o de metal, así como otros objetos contundentes o imitaciones que por sus características puedan inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza. Sólo se permitirán imitaciones de armas en plástico, cartón y otros materiales que no revistan peligrosidad ni para los concursantes ni para el público asistente.

De cada categoría se premiará la mejor combinación de cosplay y actuación, se dará una importancia del 50% al traje y el 50% a la actuación. A la hora de escoger se valoraran los siguientes puntos:
· Fidelidad al personaje.
· Acabado del traje.
· Adecuación de las telas y complementos (pelucas, armas, maquillaje…)
· Originalidad en la actuación y el cosplay.

– La dotación del premio son 250€ en metálico que se dividirán de la siguiente forma, para la categoría individual 100€ y para la grupal 150€

– La inscripción estará limitada a 30 actuaciones en total, 20 participantes/grupos se podrán inscribir vía Internet, los 10 que restan podrán hacerlo en el stand de la organización a partir de las 16:00 y hasta una hora antes del inicio del concurso. 10 participantes más se podrán inscribir como reservas y entraran en el supuesto de que fallen algunos de los participantes inscritos anteriormente. Los participantes inscritos por internet deberán confirmar su asistencia en el stand de información, tendrán tiempo hasta una hora antes del inicio del concurso.

– Al inscribirse los participantes facilitaran los siguientes datos a la organización:
· Nombre i seudónimo
· Edad (en caso de que sea un grupo la de todos los participantes)
· Personaje del que hacen cosplay (en caso de que sea un grupo la de todos los participantes)
· Serie (videojuego, grupo de música…) a la que pertenece (en caso de que sea un grupo la serie de cada uno de los participantes)
· Dirección e-mail.
· Autorización de la cesión gratuita de derechos de imagen.

– La organización se reserva el derecho a adoptar cualquier iniciativa que, sin estar regulada por estas bases, contribuya al mayor éxito del concurso, a modificar estas bases, a suspender el concurso, a declarar desierto cualquier premio y a tomar las medidas necesarias para el buen desarrollo del evento sin que se pueda formular reclamación alguna.

– La participación en el concurso supone la renuncia expresa a presentar cualquier tipo de reclamación contra Associació Juvenil Irasshai como organizadora del concurso dentro del Irasshai Cosplay Contest y la total aceptación de estas bases. Cualquier duda sobre su interpretación será resuelta por la organización a través del mail: irasshai.reus@gmail.com o por chat de Facebook con Associacio.Irasshai.

Volver a Irasshai Cosplay Contest 4

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *